Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube

🏆 Artificiell intelligens inom utbildning - en möjliggörare eller en hämmare? 🏆

Läs mer om din personliga matte tutor

Högklassiga digitala matteböcker i en digital omgivning


Använd de färdiga prisbelönta matteböckerna, ändra på dem enligt eget behov, eller skapa helt nya!

All böcker inkluderas i eMathStudio

Fix-it! Repetition av högstadiets matematik

En effektiv repetition av högstadiets matematik åk 7 - 9. Teori och uppgifter för att lappa luckorna inom artimetikens grunder, procenträkning, potenser, ekvationer och polynom. Ifall en kunskapskartläggning gjorts kan kompetenskartan kopplas till denna övningsbok.

eMath 1 – Tal och ekvationer

I eMath1 kan studerande repetera principerna för procenträkning, lära sig att använda proportionalitet i problemlösning, fördjupa kunskaperna i bråkräkning och repetera räknereglerna för potenser. Därtill kan studerande stärka sin förståelse för funktionsbegreppet, samt principerna för hur man löser ekvationer och ekvationspar. Boken introducerar även studerande till olika programvara för att rita grafer till funktioner, göra tolkningar och för att lösa ekvationer.

eMath 2 - Funktioner och ekvationer 1

I eMath2 kan studerande lära sig hur man skapar matematiska modeller av fenomen med hjälp av polynomfunktioner, rationella funktioner och rotfunktioner, samt hur man känner till deras egenskaper och kunna lösa ekvationer i anknytning till dem, samt känna till sambandet mellan nollställen till en polynomfunktion och polynomets faktorer. Därtill lär boken studerande att lösa enkla polynomolikheter. Boken introducerar även studerande till hur man använder programvara för att undersöka polynomfunktioner, rationella funktioner och rotfunktioner samt för att lösa polynomekvationer, rationella ekvationer, rotekvationer och polynomolikheter i samband med tillämpningar. 

eMath 3 - Geometri

I eMath3 får studerande öva sig i att gestalta och beskriva information om rum och former i både två och tredimensionella situationer. Studerande får lära sig att tillämpa likformighet, Pythagoras sats samt trigonometrin för rät- och snedvinkliga trianglar. Studerande får öva sig att formulera, motivera och använda satser som innehåller geometrisk information. Boken introducerar även studerande till hur man använder programvara vid undersökning av figurer och kroppar, samt geometrin i anknytning till dem.

eMath 4 - Analytisk geometri och vektorer

I eMath4 introduceras studerande till hur analytisk geometri skapar samband mellan geometriska och algebraiska begrepp. Studerande får repetera förståelsen för den geometriska innebörden av en ekvation och lär sig att lösa absolutbeloppsekvationer. Studerande får lära sig vektorbegreppet och sätta sig in i hur man räknar med vektorer, samt undersöker punkter, avstånd och vinklar i det tvådimensionella koordinatsystemet med hjälp av vektorer. Därtill får man lära sig att lösa plangeometriska problem med hjälp av vektorer. Boken introducerar även studerande till hur man använder programvara vid undersökning av kurvor och vektorer och vid tillämpningsuppgifter i anknytning till dem.

eMath 5 - Funktioner och ekvationer 2

I eMath5 introduceras studerande till hur man skapar matematiska modeller med hjälp av sinus- och cosinusfunktioner samt med exponential- och logaritmfunktioner. Studerande får undersöka sinus- och cosinusfunktioner med hjälp av symmetrier i enhetscirkeln, samt mer övning i att lösa trigonometriska ekvationer, och att tillämpa samband mellan sinus- och cosinusfunktionerna. Studeranden får även lära sig egenskaperna hos exponential- och logaritmfunktioner och hur man löser ekvationer i anknytning till dem. Boken hjälper studerande att fördjupa sona kunskaper i hur man använder programvara vid undersökning av funktioner, vid ekvationslösning och i tillämpningsuppgifter.

eMath 6 - Derivata

I eMath6 får studerande med hjälp av derivatan bekanta sig med egenskaperna hos matematiska modeller för olika fenomen. Boken hjälper studerande att bygga upp en en åskådlig uppfattning om en funktions gränsvärde och kontinuitet, samt att förstå tolkningen av derivatan som förändringshastigheten för en funktion. Studerande lär sig att bestämma derivatan av enkla funktioner, att derivera sammansatta funktioner, samt att behärska hur man undersöker förloppet hos funktioner med hjälp av derivatan och hur man bestämmer deras extremvärden i ett slutet intervall. Boken introducerar även studerande till hur man använder programvara vid undersökning av gränsvärde, kontinuitet och derivata i samband med tillämpningar.

eMath 7 - Integralkalkyl

I eMath7 får studerande bekanta sig med begreppet primitiv funktion och lära sig att bestämma primitiva funktioner till enkla funktioner. Studerande lär sig att förstå begreppet integral och dess samband med arean samt introduceras i hur man bestämmer en integral med en numerisk metod. Därtill får studerande lära sig att bestämma areor och volymer med hjälp av integraler, samt att bli förtrogen med integralkalkylens tillämpningar. Boken introducerar även studerande till hur man använder programvara då man undersöker egenskaperna hos funktioner, bestämmer primitiva funktioner, beräknar integraler i samband med tillämpningar och integrerar numeriskt. 

eMath 8 - Statistik och sannolikhet

I eMath8 får studerande lära sig att åskådliggöra en diskret statistisk fördelning samt bestämma och tolka fördelningens nyckeltal och att åskådliggöra en fördelning som består av två variabler, samt bestämma korrelationskoefficienten och regressionskurvan. Studerande får även sätta sig in i kombinatoriska metoder och göra sig förtrogen med begreppet sannolikhet. Därtill får studerande bekanta sig med begreppet diskret sannolikhetsfördelning, lära sig bestämma väntevärdet för en fördelning, samt tolka det.

eMath 9 – Trigonometric Functions and Sequences

This book gives a more in-depth treatment of trigonometry. It covers the basic trigonometric functions, how to compute with these and how to solve equations with trigonometric functions. The book also covers sequences in general, particularly arithmetic and geometric sequences, as well as arithmetic and geometric sums.

eMath 10 – Integral Calculus

This book shows how to define integrals as the inverse of derivatives. It introduces the notion of a definite integral, and shows how to use this in area calculations. Definite integrals are then used to also calculate volumes of solids.

Köp som en del av eMathStudio
Boka demo via epost